Vaararrangementen

VOORWAARDEN

 

Leveringsvoorwaarden Vaararrangementen per 1 maart 2013

1.
Met het versturen van het boekingsformulier geeft u aan het arrangement te boeken, onder de voorwaarde dat de elementen waaruit het arrangement bestaat op de door u gewenste datum beschikbaar zijn.

2.
Binnen drie werkdagen na ontvangst van uw boeking ontvangt u bericht of uw arrangement kan doorgaan. Is dat het geval dan is uw boeking definitief. In het hiernavolgende wordt u aangeduid als opdrachtgever. Uw contractpartij is Halfland bv gevestigd te Rotterdam (Partyschepencentrale/Rederij Halfland), hierna te noemen opdrachtnemer. Uw boeking, gevolgd door de bevestiging door de opdrachtnemer, brengt een overeenkomst tot stand. Deze wordt hierna de overeenkomst genoemd. Met de opdrachtnemer worden, ten aanzien van uitsluitingen van aansprakelijkheid jegens opdrachtgever, gelijk gesteld eventuele derde partijen die door opdrachtnemer worden ingeschakeld ter uitvoering van het arrangement.

3.
Zodra uw boeking definitief is geworden ontvangt u een factuur voor de gehele reissom (deze bestaat uit zowel het vaste als het variabele per persoon deel).
Deze factuur dient uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, of, indien dit eerder is, uiterlijk 30 dagen voor de datum van het arrangement te zijn voldaan.
Indien de boeking plaatsvindt binnen 30 dagen voor de vaardatum dient de reissom direct na ontvangst van de factuur telefonisch te worden overgemaakt.

4.
Bij boeking dient u het aantal personen aan ons door te geven. U wordt gefactureerd uitgaande van dit aantal. Indien u met meer dan het aantal personen deelneemt aan het arrangement dient voor dit extra aantal achteraf het variabele deel van de arrangementsprijs te worden voldaan. U ontvangt hiervoor een factuur. U kunt bij aanwezigheid van meer personen dan vooraf is opgegeven er niet vanuit gaan dat het programma optimaal is afgestemd op de groepsgrootte en bijvoorbeeld catering in voldoende mate aanwezig is.
Het aantal personen mag nooit hoger zijn dan het maximum aantal toegestane passagiers op het schip waarmee tijdens het arrangement wordt gevaren. Indien met minder personen dan waarvoor is geboekt aan het arrangement wordt deelgenomen blijft de totale reissom ongewijzigd.

5.
Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever gelden de volgende annuleringskosten uitgedrukt in procenten van de reissom:
- v.a. de boeking tot 4 mnd. voor de arrangementsdatum 50%
- v.a. 4 mnd. tot 4 weken voor de arrangementsdatum 75%
- v.a. 4 weken tot één dag voor de arrangementsdatum 90%
- op de arrangementsdatum 100%
- Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden.

6.
Indien op enig moment blijkt dat het aan het arrangement deelnemende schip of enig ander element van het arrangement onverhoopt op de arrangementsdatum niet beschikbaar is dient de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan direct in kennis te stellen. Opdrachtnemer dient in dat geval, zo mogelijk, een gelijkwaardige mogelijkheid te bieden. Opdrachtgever is gerechtigd het vervangende aanbod te weigeren. Alsdan dient opdrachtnemer terstond reeds betaalde gelden te restitueren. Tot verder vergoedingen is opdrachtnemer niet gehouden.

7.
De opdrachtgever verplicht zich bevelen van de kapitein van het aan het arrangement deelnemende schip ten aanzien van navigatie en eventuele andere aanwijzingen in het belang van de vaart op te volgen. Tot de bevelen van de kapitein behoren ook de op het schip aangebrachte aanwijzingen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doen en laten van de mede aan het arrangement deelnemende personen, zowel aan boord als aan de wal, en dient zorg te dragen voor een ordelijk verloop.

8.
De opdrachtnemer is bevoegd de plaats van terbeschikkingstelling en aflevering te wijzigen, indien dringende omstandigheden dit noodzakelijk maken. Indien zich zulke omstandigheden voordoen, zoals bij zodanige mist dat varen niet verantwoord is, harde wind (windkracht 7 en meer) en andere ongunstige weersomstandigheden dan wel indien ongunstige weersomstandigheden worden voorspeld, wordt niet uitgevaren of zal het schip de dichtstbijzijnde haven binnenlopen, één en ander ter beoordeling van de kapitein. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg hiervan voor opdrachtgever of zijn medepassagiers ontstaat.

9.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die door enig onrechtmatig handelen van hemzelf of zijn medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
De eigenaar van het schip is verzekerd tegen W.A. ook jegens opvarenden. Het schip is eveneens tegen cascoschade verzekerd.
De opdrachtgever is voor de in de eerste zin bedoelde schade slechts jegens opdrachtnemer draagplichtig voor zover de in de tweede zin van dit artikel omschreven verzekering niet tot uitkering overgaat. Het eigen risico van de verzekering is voor rekening van de opdrachtgever.

10.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke wordt geleden door opdrachtgever of medepassagiers gedurende de duur van en in verband met deze overeenkomst, behouden voor schade als gevolg van opzet of grove schuld. Evenmin is opdrachtnemer aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de hier bedoelde schade.

11.
Elk der partijen is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is, indien wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst houdt onverminderd het recht volledige schadevergoeding te vorderen. Indien opdrachtnemer de overeenkomst op grond van dit artikel opzegt bestaat de door opdrachtgever minimaal te betalen schadevergoeding uit het bedrag dat bij annulering op dat moment zou moeten worden voldaan.

12.
Tijdens het arrangement is het niet toegestaan confetti, rijst, vuurwerk, rookmachines en met helium gevulde ballonnen te gebruiken. Eventuele op- en aanmerkingen op het arrangement dienen tijdens het arrangement of direct aan het einde van het arrangement aan de kapitein of de desbetreffende partymanager kenbaar te worden gemaakt. Op- en aanmerkingen die later kenbaar worden gemaakt worden niet meer in behandeling genomen.

13.
Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

14.
(Prijs)wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

15.
Kosten, zowel in als buiten rechte, welke het gevolg zijn van niet nakoming door een partij van één of meer artikelen van deze overeenkomst, komen geheel voor rekening van de niet-nakomende partij.

16.
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

HOME